مدیران عامل سابق

تاریخ خدمت از ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ تا اکنون

رضا  پاک نهاد
تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال1380

تاریخ خدمت از ۱۳۹۰/۰۶/۱۳تا ۱۳۹۳/۰۳/۲۲

فرید   پناهی
تحصیلات : کارشناس ارشد شهرسازی–دانشگاه شهید بهشتی تهران–۱۳۷۴ دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری–دانشگاه تبریز

تاریخ خدمت از ۱۳۹۰/۰۱/۱۷تا ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

علیرضا   سلطانی
تحصیلات :

تاریخ خدمت از ۱۳۸۸/۰۱/۲۶تا ۱۳۹۰/۰۱/۱۷

رضا   پاک نهاد
تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال1380

تاریخ خدمت از ۱۳۸۴/۱۲/۲۴تا ۱۳۸۸/۰۱/۲۶

مرتضی  آبدار
تحصیلات : کارشناسی مدیریت شهری از مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال1382

تاریخ خدمت از ۱۳۸۲/۰۳/۰۶ تا ۱۳۸۴/۱۲/۱۳

یونس مقدم نیا
تحصیلات : کارشناسی فیزیک از دانشگاه تبریز در سال۱۳۵۴