آمار سايت
امروز : 689
ديروز : 841
ماه : 0
سال جاری : 0
 
  اهداف سازمان
در شرايطي كه امكانات خارق‏العاده اطلاعات و ارتباطات در جامعه يكپارچه جهاني فراهم مي‏شود هر روز بيش از روز قبل در معرض نمادهاي آن قرار مي‏گيريم، هر سازمان و نهادي براي زيستن محتاج استفاده بهينه از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات است. تنها در اين صورت است كه امكان بقاء سازمانها وجود خواهد داشت. اين سخن به يك آينده دور مربوط نمي‏شود بلكه سخني است در باره دهه‏اي كه در آن قرار داريم. علم و تكنولوژي در خدمت زندكي بهتر و رفاه بيشتر شعار اصلي و همواره يكي از دلايل مهم پيشرفت علوم و تكنولوژي بوده است .

از مهمترين مبادي رفاه سازماني ضرورت تعميم تكنولوژي اطلاعات و قابل استفاده كردن آن براي همه است و در اين مورد تغييرات سريع در زمينه تكنولوژي اطلاعات و عدم تطابق فرايند‏هاي سازمانها با اين تغييرات ، مشكلاتي را براي مديران سازمانها پديد مي‏آورند كه بيشتر ناشي از موادر بسيار مهم زير است :
      
       فقدان برنامه استراتژيك كلان سازمان
       فقدان برنامه استراتژيك انفورماتيك سازمان
       فقدان طرح جامع انفورماتيك
       پراكندگي سيستمهاي اطلاعاتي (در صورت وجود)
       نارسايي در شناخت درون و برون سيستمي
       نارسايي در باز خورد اطلاعات به سيستم
       دراختيار نداشتن اطلاعات بموقع جهت تصميم‏گيري
       فقدان استاندارد بهتر و به روز در ابعاد مختلف
       ناهماهنگي در ساختار سازماني
       عدم بهينه سازي روش‏ها

وجود اين مشكلات جدي مديران را در خصوص رفع اين مشكلات و ايجاد زمينه‏هاي تطبيق و همگامي با تغييرات سريع تكنولوژي ملزم مي‏سازد و در اين ميان استفاده بهينه از تكنولوژي اطلاعات مستلزم داشتن برنامه جامعي است كه بر اساس استراتژي‏هاي سازمان تهيه شده باشد و بتواند ساختار كلي اطلاعات و ارتباطات مابين سيستمهاي تشكيل دهنده را نشان‏داده و نيازمنديهاي سازمان را با توجه به وضع فعلي و رشد آتي تعيين و ارايه نمايد.

مديريت عالي شهرداري تبريز با عنايت به اهميت و نقش برنامه‏ ريزي استراتژيك در سازمان شهرداري و نقش فناوري اطلاعات در پيشبرد اهداف تعيين شده توسط آن به لحاظ عدم توجه مديريت هاي قبلي به موارد فوق الذكر، اقدام به تهيه برنامه استراتژيك (اولين برنامه پنجساله) شهرداري، برنامه استراتژيك انفورماتيك، طرح جامع انفورماتيك و نهايتاً ايجاد مجموعه سيستمهاي جامع اطلاعاتي مديريت بر مبناي تشكيل بانك اطلاعات جامع شهر تبريز به منظور استفاده در سطوح مختلف سازماني تا سطح كاربري شهروندان نموده است.