سه شنبه 3 خرداد 1401
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

 مدیران عامل سابق
 

 

تاریخ خدمت از ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ تا ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
رضا   پاک نهاد
تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال1380

 

تاریخ خدمت از ۱۳۹۰/۰۶/۱۳تا ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
فرید   پناهی
تحصیلات : کارشناس ارشد شهرسازی–دانشگاه شهید بهشتی تهران–۱۳۷۴ دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری–دانشگاه تبریز
 

 

تاریخ خدمت از ۱۳۹۰/۰۱/۱۷تا ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
علیرضا   سلطانی
 

 

تاریخ خدمت از ۱۳۸۸/۰۱/۲۶تا ۱۳۹۰/۰۱/۱۷
رضا   پاک نهاد
تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال1380

 

تاریخ خدمت از 1384/12/13تا 1388/01/26
مرتضی  آبدار
تحصیلات : کارشناسی مدیریت شهری از مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال1382

 

تاریخ خدمت از ۱۳۸۲/۰۳/۰۶ تا ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
یونس مقدم نیا
تحصیلات : کارشناسی فیزیک از دانشگاه تبریز در سال۱۳۵۴