fava@tabriz.ir
  معاونت شهر هوشمند - Smart City
 

در این معاونت کلیه عملیات فرا بخشی سازمان در رابطه با وظایف مربوطه در شهرداری الکترونیک و مطالعات برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرایی و کنترل و نظارت و ارزیابی پروژه‌ها و امور خدمات کاربردی شهر هوشمند (برون سازمانی از شهرداری) و شرکت در جلسات کمیته‌های راهبردی و اجرای مصوبات کمیته‌های راهبردی فنی و تلاش در جهت پیشبرد برنامه‌های شهر هوشمند و تلاش و همکاری در جهت انجام مرحله‌های ایجاد شهرداری الکترونیک و شهر هوشمند در مراحل زمینه‌سازی و امکان‌سنجی و طراحی و پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی و نظارت پروژه‌ها جزو مهمترین وظایف این معاونت می باشد .
 این معاونت دارای سه اداره به ترتیب زیر می باشد :
 اداره هوشمند سازی
اداره عملیات
اداره اطلاعات مکانی