fava@tabriz.ir
  معاونت فنی و زیرساخت - Infrastructure Dep
 

در این معاونت کلیه فعالیت های مرتبط با تامین، پیاده سازی و اجرای زیرساخت های فنی و ارتباطات بیسیم و با سیم شهرداری تبریز صورت پذیرفته و شرکت در جلسات کمیته فنی سازمان و اجرای مصوبات این کمیته در راستای توسعه خدمات شبکه و ارتباطاتی و نیل به اهداف دولت و شهر الکترونیکی از وظایف این معاونت می باشد. این معاونت دارای دو اداره به ترتیب زیر می باشد :
اداره مرکز داده
اداره شبکه