fava@tabriz.ir
  معاونت برنامه ریزی

             اجرای دقیق آیین نامه ها، دستور العمل ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
             تهیه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در راستای اهداف حوزه و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندی  آنها .
             نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های لازم در راستای وظایف و ماموریت حوزه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی .
             همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن .
             نظارت بر پیاده سازی ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروی انسانی با آن و نیاز سنجی و بکارگیری نیروهای جدید از طریق اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تبریز .
             اقدام در جهت توسعه، تعالی، توانمند سازی، ایمنی وبهداشت کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و اختیارات تفویضی .
             نظارت بر انظباط اداری کارکنان (ورود، خروج، مرخصی، ماموریت و ... ) و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع .
            نظارت بر ارتباط اداری حوزه با اشخاص حقوقی یا حقیقی از لحاظ مکاتباط با رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداری و آیین نگارش .
            بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش های انجام کار به منظور جلوگیری از دوباره کاری در جهت بهبود و بالندگی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی .
            جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمانی با هماهنگی حوزه های مرتبط
            نظارت بر انضباط اداری کارکنان (ورود، خروج، مرخصی و ماموریت و .....) اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
           جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمانی با هماهنگی حوزه های مرتبط
           اقدام در جهت توسعه، تعای، توانمند سازی، ایمنی و بهداشت کارکنان

 
 
عضویت در باشگاه