fava@tabriz.ir
بازدیدها
بازدیدها
جلسات
جلسات
دوره های آموزش
دوره های آموزش
مراسم آخرسال 95
مراسم آخرسال 95
بازدید از تجهیزات رادیویی 96
بازدید از تجهیزات رادیویی 96
بازدید شهردار م هشت از سازمان و دیتا سنتر9626
بازدید شهردار م هشت از سازمان و دیتا سنتر9626
جلسات پرزنت
جلسات پرزنت
جلسات پنجره واحد شهری
جلسات پنجره واحد شهری
جلسات تبریز 2018
جلسات تبریز 2018
جلسات روشنگری
جلسات روشنگری
جلسات شورای راهبردی
جلسات شورای راهبردی
جلسات کارشناسی
جلسات کارشناسی
962 سیستم عتبات
962 سیستم عتبات
پرزنت عوارض خودرو96225
پرزنت عوارض خودرو96225
جلسه پنجره واحد در سازمان دارایی96221
جلسه پنجره واحد در سازمان دارایی96221
جلسه پنجره واحد شهری دفتر شهردار9622
جلسه پنجره واحد شهری دفتر شهردار9622
جلسه 2018
جلسه 2018
جلسه 2018 با مدیر کل میراث
جلسه 2018 با مدیر کل میراث
جلسه تبریز 2018 در ادره کل میراث
جلسه تبریز 2018 در ادره کل میراث
جلسه روشنگری96224
جلسه روشنگری96224
روشنگری960318
روشنگری960318
سوم خرداد 96
سوم خرداد 96
نشست بسیج
نشست بسیج
جلسه 1
جلسه 1
شورای راهبردی 96217
شورای راهبردی 96217
بازنگری اساسنامه سازمان
بازنگری اساسنامه سازمان
جانمایی ممیزی
جانمایی ممیزی
جلسه با ایرانسل9624
جلسه با ایرانسل9624
جلسه سامانه مبنا
جلسه سامانه مبنا
سازمان جغرافیایی(SDI)9624
سازمان جغرافیایی(SDI)9624
شهرسازی، ممیزی و درآمد96311
شهرسازی، ممیزی و درآمد96311
شهرسازی،درامد شهرسازی96131
شهرسازی،درامد شهرسازی96131
شهرسازی،نوسازی962
شهرسازی،نوسازی962
فیبر نوری تاکسیرانی 96313
فیبر نوری تاکسیرانی 96313
کارت الکترونیکی تاکسیرانی96310
کارت الکترونیکی تاکسیرانی96310
دوره شبکه و مدیریت امنیت
دوره شبکه و مدیریت امنیت
دوره های تحلیل و طراحی سیستم و مدیریت پروژه های فن
دوره های تحلیل و طراحی سیستم و مدیریت پروژه های فن