fava@tabriz.ir
 
 
تاریخ : سه شنبه 5 آذر 1398     |     کد : 1123

آگهی مزایده

ایجاد و راه اندازی زیرساخت و پلتفرم یکپارچه سرویس های الکترونیکی شهروندی و اکوسیستم هوشمند شهر تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3454/15/2 مورخ1398/07/18 ایجاد و راه اندازی زیرساخت و پلتفرم یکپارچه سرویس های الکترونیکی شهروندی و اکوسیستم هوشمند شهر تبریز را به صورت مزایده عمومی به شرکت واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3454/15/2 مورخ 1398/07/18 ایجاد و راه اندازی زیرساخت و پلتفرم یکپارچه سرویس های الکترونیکی شهروندی و اکوسیستم هوشمند شهر تبریز را به صورت مزایده عمومی به شرکت واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید 

1-
میزان سپرده شرکت در مزایده (2,000,000,000 ريال) می‌باشد.
2-سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
3-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
4-هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-جزئیات، مشخصات فنی و سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.
6-متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (روز سه شنبه مورخ 1398/08/05) تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1398/09/16 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی  fava.tabriz.irمراجعه فرمایند.
7-جلسه بازگشائی پاکات الف روز یکشنبه مورخ 1398/09/17 رأس ساعت 14:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.

مستندات مورد نیاز برای مزایده:

پیوست فنی
فرم شناسایی شرکت
فرم تقاضای شرکت در مزایده
فرم پیشنهاد قیمت-پاکت ج
شرایط مزایده سامانه تبریزلی
جدول خدمات درخواستی زیرساخت


 
عضویت در باشگاه