شنبه 18 ارديبهشت 1400
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : پنجشنبه 27 شهريور 1399
کد 1226

آگهی مناقصه عمومی

خرید تجهیزات مرکز داده

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2419/15/2 مورخ 1399/06/01نسبت به خرید تجهیزات مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد با شرایط زیر اقدام نماید لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1399/07/08 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.
به گزارش امور ارتباطات فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2419/15/2 مورخ 1399/06/01نسبت به خرید تجهیزات مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد با شرایط زیر اقدام نماید لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1399/07/08 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ برآورد اولیه 16,000,000,000 ريال می باشد.
2) میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت پایه (800,000,000 ريال) می‌باشد.
3) سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
5) هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
7) جلسه بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 رأس ساعت 13:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور خدمات مشتریان سازمان مراجعه و یا با شماره تلفن 35546114-041 تماس حاصل فرمایید.دانلود مستندات مناقصه:
برگ پیشنهاد قیمت - پاکت ب
شرایط مناقصه - پاکت الف
فرم تقاضای شرکت در مناقصه - پاکت الف
اصلاحیه مبلغ و مدت مناقصه