شنبه 18 ارديبهشت 1400
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1399
کد 1228

آگهی مناقصه عمومی

خرید تجهیزات مرکز داده شهرداری تبریز

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 43266/1 مورخ 1399/07/16 نسبت به خرید تجهیزات مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر اقدام نماید.
شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 43266/1 مورخ 1399/07/16 نسبت به خرید تجهیزات مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی با شرایط زیر اقدام نماید لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1399/08/11 به امور قراردادهای شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی، مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی، طبقه 5 و یا به نشانی سایت‌های fava.tabriz.ir ، tabriz.ir مراجعه نمایند.
1) مبلغ برآورد اولیه 13,000,000,000 ريال می باشد.
2)میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت پایه (650,000,000 ريال) می‌باشد.
3)شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می‌باشد.
4)هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
5)هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
7)آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 1399/08/12 ساعت 12:00 به دبیرخانه شهرداری تبریز به آدرس فوق الذکر می‌باشد.
8)جلسه بازگشائی پاکات روز دوشنبه مورخ 1399/08/12 رأس ساعت 13:30 در محل شهرداری تبریز می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری تبریز مراجعه و یا با شماره‌های 2104526-041 (شهرداری تبریز) و 35535077-041 (سازمان فاوا) تماس حاصل فرمایید.دانلود مستندات:
شرایط مناقصه-پاکت الف
برگ پیشنهاد قیمت-پاکت ب
فرم تقاضای شرکت در مناقصه- پاکت الف