شنبه 16 اسفند 1399
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : پنجشنبه 11 دي 1399
کد 1250

آگهی فراخوان

راه اندازی و استقرار سیستم جامع یکپارچه حقوقی، قوانین و قراردادها

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه اندازی و استقرار سیستم جامع یکپارچه حقوقی، قوانین و قراردادها اقدام نماید.
به گزارش امور ارتباطات فاوا، از شرکت‌های فعال در این زمینه دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت شرایط فراخوان از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1399/10/21 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت، نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی  fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.
توضیح اینکه اخذ اسناد و ارایه پیشنهاد به منزله واگذاری کار به شرکت‌های پیشنهاد دهنده نبوده و هیچگونه تعهدی برای سازمان نداشته و ندارد.

1- آخرین مهلت ارائه پاکات روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 ساعت 11:30 به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به آدرس فوق الذکر می‌باشد.
2- جلسه بازگشائی پاکات روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 رأس ساعت 13:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ 35563140-041 تماس حاصل فرمایید.

مستندات: 
شرایط فراخوان
فرم استعلام توانمدی های شرکت