شنبه 16 اسفند 1399
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : شنبه 4 بهمن 1399
کد 1262

مزایده عمومی املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

فروش املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از طریق مزایده عمومی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 58236/38 مورخ 1399/09/22، املاک متعلق به سازمان را به شرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش رساند.
لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 13:30 مورخ 1399/11/15 به امور خدمات مشتریان
سازمان واقع در میدان ساعت، نبش خیابان مقصودیه و مصلی مراجعه نمایند.
ردیف شرح واگذاری کاربری پلاک ثبتی شماره قطعه نوع سند متراژ
(مترمربع)
قیمت پایه
هر متر مربع (ريال)
قیمت پایه کل
(ريال)
1 قطعه زمین عرصه مسکونی 248/11 49 و
1-49
قرارداد واگذاری 119/44 290,000,000 34,637,600,0001-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه هر یک از واحدها می باشد.
2-سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
3-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
4-هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-جلسه بازگشایی پاکات روز پنجشنبه مورخ 1399/11/16 راس ساعت 13:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می باشد.
6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور خدمات مشتریان سازمان و یا به سایت سازمان به نشانی  fava.tabriz.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.


مستندات مزایده:
فرم تقاضای شرکت در مزایده
شرایط مزایده
برگ پیشنهاد