سه شنبه 3 خرداد 1401
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : پنجشنبه 25 فروردين 1401
کد 1426

توسط اداره کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

سازمان فناوری شهرداری تبریز بعنوان رئیس کمیته خدمات نرم افزاری و سرویس های شهروندی کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند منصوب شد

اولین وبینار کمیته خدمات نرم افزاری و سرویس شهروندی کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند با حضور سازمان های فناوری کلانشهرها برگزار گردید.
به گزارش امور ارتباطات سازمان، در پانزدهمین نشست شهرداران کلانشهرهای ایران، طی حکمی از سوی اداره کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز بعنوان رئیس کمیته خدمات نرم افزاری و سرویس های شهروندی کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند، منصوب گردید.
 در اولین وبینار تخصصی کمیته خدمات نرم افزاری و سرویس های شهروندی ضمن بررسی وضعیت استفاده از سامانه عوارض خودرو شهرداری ها و سامانه سمیع کشوری، ماموریت های مرتبط با اهداف کمیته با همفکری و مشارکت اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است به موجب این حکم، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مسئولیت تشکیل، هدایت، راهبری و اخذ گزارش های لازم از کارکردهای موضوع های مصوب کمیته و کمیسیون و بررسی و بازتعریف ماموریت های تعریف شده در موضوعات مرتبط با کمیته را به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده به عهده دارد.