سه شنبه 3 خرداد 1401
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
کد 1435

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4045/4 مورخ 1401/02/01 نسبت به خريد، نصب، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی لایسنس آنلاین برای فایروال مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شرایط زیر اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید در مناقصه ذیل‌الذکر شرکت نمایند.
شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4045/4 مورخ 1401/02/01نسبت به خريد، نصب، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی لایسنس آنلاین برای فایروال مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شرایط زیر اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید در مناقصه ذیل‌الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمناً مناقصه‌گرانی که عضو سامانه نمی‌باشند، جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، اقدام نمایند.

1-موضوع مناقصه: خريد، نصب، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی لایسنس آنلاین برای فایروال مرکز داده شهرداری تبریز.
2-مبلغ برآورد اولیه: 3.850.000.000 ریال (سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال).
3-میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت پایه (192.500.000 ريال) می‌باشد که به صورت فیش بانکی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به حساب شماره 3100004489000 بانک ملی حساب سیبا به نام شهرداری تبریز واریز گردد.
4-مهلت دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گران از ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 در بستر سامانه ستاد.
5-مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/25 تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 بوده و تنها سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی تا ساعت 11:00 صبح روز دو‌شنبه مورخ 1401/03/09 به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز واقع در تبریز، میدان ساعت، خیابان مقصودیه، روبروی مسجد کدخداباشی تحویل نمایند.
6-زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 1401/03/09 در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود. 
7-شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار می‌باشد.
8-
کلیه هزینه‌های درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
9-
هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری تبریز مراجعه و یا با شماره‌های 2104526-041 (شهرداری تبریز) و 35535077-041 (سازمان فاوا) تماس حاصل فرمایید.
آدرس سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): www.setadiran.ir