واحد سازمانی
امیر حسین سلیمانی
نام کارمند :امیر حسین نام خانوادگی:سلیمانی
سمت سازمانی :مسئول حراست شماره تماس :
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :