واحد سازمانی
امیر مسگری
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:مسگری
سمت سازمانی :معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شماره تماس :