واحد سازمانی
ابوالفضل نیکی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:نیکی
سمت سازمانی :رییس اداره اطلاعات مکانی شماره تماس :