واحد سازمانی
مژگان حمیدی
نام کارمند :مژگان نام خانوادگی:حمیدی
سمت سازمانی :کارشناس توسعه و بهینه سازی سامانه ها و پایگاه های داده شماره تماس :