واحد سازمانی
غلامرضا عباسی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :کارشناس بهبود روشها شماره تماس :