واحد سازمانی
داریوش مهدی پور یقینی
نام کارمند :داریوش نام خانوادگی:مهدی پور یقینی
سمت سازمانی :کارشناس تولید و پیاده سازی سیستم ها شماره تماس :