واحد سازمانی
محمدرضا تقی پور جمشیدی
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:تقی پور جمشیدی
سمت سازمانی :فرمانده پایگاه مقاومت , کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای شماره تماس :
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :