واحد سازمانی
بهاره داداش زاده
نام کارمند :بهاره نام خانوادگی:داداش زاده
سمت سازمانی :کارشناس دبیرخانه و بایگانی شماره تماس :5570025

تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :