واحد سازمانی
بهنام فرشادی
نام کارمند :بهنام نام خانوادگی:فرشادی
سمت سازمانی :معاون شهر هوشمند شماره تماس :4135563140
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :