واحد سازمانی
علی اصغر صادقی
نام کارمند :علی اصغر نام خانوادگی:صادقی
سمت سازمانی :کارشناس توسعه و بهینه سازی سیستم ها شماره تماس :
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :